ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

………………………………………………………..
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุง ถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ของ กองทัพภาคที่ ๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) เลขที่ 91/๒๕๖๑ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาลคอนกรีต โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 6,995,275 บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลด

4. ประกาศผู้ชนะ วัสดุก่อสร้าง จว.ร.อ.ถนนคสช.61

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube