ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย,
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการซ่อม ปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ให้กับกองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ ดำเนินการ จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน๕,๘๒๑,๖๘๕ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ดาวโหลดประกาศ

7.ประกาศซื้อชิ้นส่วนซ่อม 4จังหวัด. ช.พัน.3

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube