ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลัง สป.๓ ของ ป.๖ พัน.๑๐๖ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลัง สป.๓ ของ ป.๖ พัน.๑๐๖
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๓ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๘๖รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๑,๘๘๙,๐๖๘ บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบแปดบาทถ้วน )

ดาวโหลด ประกาศ

610709-02-Untitled

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube