ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงเลี้ยง ๑๐๐ – ๒๐๐ คน ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงเลี้ยง ๑๐๐ – ๒๐๐ คน
ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงเลี้ยง ๑๐๐ – ๒๐๐ คน ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ 2561 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๗๘๗,๓๘๙ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง
ดาวโหลด ราคาอ้างอิง
ดาวโหลด แนบท้ายใบเสนอราคาซื้อ

Untitled3

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube