ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงครัว 100 – 200 คน ของ พัน.สบร.22 บชร.2 เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงครัว 100 – 200 คน ของ พัน.สบร.22 บชร.2
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงครัว 100 – 200 คน ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน 648,930 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน )

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง
ดาวโหลด ราคาอ้างอิง
ดาวโหลด แนบท้ายใบเสนอราคาซื้อ

สร้างโรงครัว 100 – 200 คน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube