ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธีและก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี
และก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุง อาคารพลับพลาพิธี หมายเลข ๑๘๖/๕๔ และก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตาม บัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๗๙๑,๐๕๖ บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหกบาทถ้วน )

ดาวโหลดประกาศ

67

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube