ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ – บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ – บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔
ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อม ปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ – บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๘,๗๒๐,๙๑๘ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ดาวโหลด

ลงประกาศ บ.โคกสว่าง ช.พัน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube