ตำราสำหรับสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ทภ.2

ความรู้ทั่วไป
– ประวัติศาสตร์ชาติไทย
แบบธรรมเนียมทหารที่ควรทราบ
๑. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประชาธิปก ปร.
๒. คำสั่งกองทัพบก (คำสั่งชี้แจง) ที่ ๑๕/๑๓๐๓๐ เรื่อง ให้กวดขันวินัยทหาร
๓. พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗
๔. ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
๕. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๖. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ. ๒๕๑๑
๗. คำชี้แจงกองทัพบก เรื่องรายงานด่วน
๘. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรายงานตนเองในเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และเมื่อออกไปนอกเขตจังหวัด
๙. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube