กอ.รมอ.ภาค2 เปิดอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมโรงแรมเคเอส พาวิลเลี่ยน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 0900 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนของแต่ละจังหวัดจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 56 คน ใช้เวลา 2 วัน ห้วง 10 – 11 มีนาคม 2563

     เพื่อที่จะได้สร้างความรู้ความเข้าใจนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องไปถ่ายทอด ให้กับสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนในจังหวัดของตน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และตรงตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

     ในการนี้มีกิจกรรมและเรื่องบรรยายให้ความรู้ อาทิ แนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง, โครงการโคนมของ กองทัพภาคที่ 2 และกิจกรรมสันทนาการพัฒนาสัมพันธ์ รวมถึงแนะนำหน่วยงานที่สำคัญภายในค่ายสุรนารี

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร กล่าวทิ้งท้ายว่า การบริหารจัดการน้ำ เป็นโครงการระยะยาวที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และ กองทัพภาคที่ 2 ได้พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ววัน

     และปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และกลับเข้ามาจำนวนมาก จำเป็นจะต้องอาศัยทุกคนช่วยในการประชาสัมพันธ์ ในข้อมูลสิ่งที่ถูกต้อง ให้ถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น จะได้ช่วยกันสอดส่อง ปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทราบต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube