จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการที่หลากหลาย

     วันแรกของลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ของคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และตำบล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 20 มี.ค. 61 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีกำหนดลงพื้นที่พร้อมกันวันแรก 156 จุด โดยที่โรงเรียนบ้านคำด้วง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมพบปะ พูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการในชุมชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเสนอปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย อาทิ ถนนที่ใช้คมนาคมและลำเลียงพืชผลทางเกษตร ระบบประปา ปัญหายาเสพติด ราคาผลผลิต มลพิษทางเสียงจากรถ การมีรายได้จากอาชีพเสริม เป็นต้น
     ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในความหมายของไทยนิยม ยั่งยืน คือการทำอย่างไรให้ดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข มีอายุยืน ใช้ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด เผื่อไว้ให้ลูกหลานในอนาคต โดยที่อยู่อาศัย อาหารที่รับประทาน สะอาดปลอดภัย มีความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเอง โดยทางรัฐบาลอยากให้ประชาชนดำเนินชีวิตที่มีวินัย รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข นำไปสู่ความเจริญของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน
      สำหรับ Road Map ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะจัดครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 10 เม.ย. 61 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-30 เม.ย. 61 ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-20 พ.ค. 61 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีกรอบในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ประกอบด้วย สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , คนไทยไม่ทิ้งกัน , ชุมชนอยู่ดีมีสุข , วิถีไทยวิถีพอเพียง , รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , รู้กลไกการบริหารราชการ , รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม , รู้เท่าทันเทคโนโลยี , ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube