ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี ๒๕๖๑

     เมื่อ ๑๖๐๙๐๐ ก.พ.๖๑ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.น.ภ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ้านโคกสาลิกา หมู่ที่ ๘ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และได้กรุณากล่าวมอบโอวาท/แนวทางการปฏิบัติให้กับสมาชิกที่รับการฝึกฯ โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก ดังนี้

๑.เพื่อให้หมู่บ้าน อพป.เป็นหมู่บ้านหลักในการพัฒนาและเสริมความมั่นคงระดับหมู่บ้าน
๒. เพื่อให้หมู่บ้าน อพป.ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความเป็นอยู่ได้ยกระดับดีขึ้น มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านและการป้องกันรักษาหมู่บ้านตนเอง
๓. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มวลชน อพป. มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. เพื่อให้หมู่บ้าน อพป.มีการดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนทุกกลุ่ม ทุกประเภท ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีความเข้มแข็งและให้การสนับสนุนกิจการภาครัฐ

     มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๔๐ คน อำนวยการฝึกโดย พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท.) และผู้ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ได้แก่ นายจรูญ วิริยะสังวร นอภ.สุวรรณคูหา,พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ รอง ผบก.ภ.น ภ.,นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา,นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.ทสจ.น.ภ.,นายชนะ ไชยฮ้อย ,ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่และนายสมชาย โตใหญ่ ผอ.รร.บ้านโคกสาลิกา ได้นำนักเรียนลูกเสือ ,เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน รวมผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube