ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (คลังชนวน) ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างที่จอดรถของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล         ด้วย กองทัพภาคที่ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ..................................................... ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด บัญชีรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานขยายไหล่ถนนภายในหน่วย กรมทหารช่างที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ ๓ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถว นายทหารสัญญาบัตร ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๒ คัน (๑ หัวโรง) พร้อมลานพื้นแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารสัญญาบัตรของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐      ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
     ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑)  ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนาม แฮลิคอปเตอร์ ค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวโหลด ร่างประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง  ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube