กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ประชุม โครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

     เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.   พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) เป็นประธานการประชุมโครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

๑.๑ พ.อ.สมเด็จ พวงผกา มทบ.๒๕
๑.๒ พ.ต.อ.เจริญ ปาณาสิก ภ.จว.สุรินทร์
๑.๓ ร.อ.เบญจพล ชุมสูงเนิน ร.๒๓ พัน.๓
๑.๔ นายพลเศรษฐ์ ดมอุ่นดี ปกครอง จว.ส.ร.
๑.๕ นายดำรง สอนตะคุ เกษตร จว.ส.ร.
๑.๖ นายวัลลภ พุทธนอก พลังงาน จว.ส.ร.
๑.๗ นายวราเทพ เศรษโท ทสจ.ส.ร.
๑.๘ นายพลวัต การุญภาสกร ท้องถิ่น จว.ส.ร.
๑.๙ นายสุทธิชัย มิ่งพฤกษ์ ปภ.จว.ส.ร.


สรุปผลการประชุม เงื่อนไขตามโครงการการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่หน่วยเหนือกำหนดดังนี้

๑. ประเภทบ่อน้ำบาดาล

๑.๑ เป็นบ่อบาดาลตามรายชื่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลคัดเลือกให้ พน.
๑.๒ เป็นบ่อบาดาลตามที่สำนักงานพลังงาน จว.ส.ร. เสนอตามความต้องการขอประชาชนในพื้นที่
๑.๓ บ่อมีปริมาณอย่างน้อย ๕ ลบ.ม./ชม.
๑.๔ มีพื้นที่ตั้งแผงเซลล์ ใกล้บ่อและไม่มีสิ่งบังเงา แผงเซลล์ตลอดช่วงเวลากลางวัน


๒ ภาคการเกษตร (น้ำบนดิน)

๒.๑ ชาวบ้านมีการร่วมกลุ่มอย่างน้อย ๗ ราย (ครอบครัว)
๒.๒ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
๒.๓ ต้องมีที่ดินรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร่

      ในที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางรายละเอียดการปฏิบัติของโครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทภ.๒/กอ.รมน.ภาค ๒ โดยให้ส่งโครงการฯ ผ่าน กอ.รมน.จังหวัด ส.ร.ห้วงแรกภายในวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ ห้วงที่ ๒ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑

ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความเข้าใจในรายละเอียด,เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติโครงการฯ ตามนโยบายของ ทภ.๒/กอ.รมน.ภาค ๒ เป็นอย่างดี

Total Page Visits: 3 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube