1 ของ 5

กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 2

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561

     พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561พร้อมด้วย พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม…

ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

     พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ เลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและเลขาธิการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ…
1 ของ 3

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube