ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่รัฐ

ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่รัฐ

แจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์ HOT Line 1299  หรือตู้ ปณ. 444

หรือหน่วยทหารทั่วประเทศ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube