การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการที่หลากหลาย

     วันแรกของลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF ประชารัฐรวมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มณฑลทหารบกที่ 22 / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

กกล.รส.จว.ชัยภูมิ Kick-off ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังความคิดเห็น…

มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Kick off พร้อมกันทุกตำบล

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล…

ผบ.มทบ.21 พบปะประชาชน ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต.,อปท. และส่วนราชการในพื้นที่ อ.คง จ.นครราชสีมา

     พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.21/ผบ.กกล.รส.จว.น.ม. พบปะประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. อปท. และส่วนราชการในพื้นที่…

พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับรองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้…

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม สังเกตการณ์ การซ่อมแซมถนนเส้นทางเข้าอำเภอเมืองนครพนม ตามโครงการเร่งสร้างถนน คสช. ปี 60

     เมื่อ 19 ก.พ.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม โดย ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม เข้าพื้นที่สังเกตการณ์…

มทบ.210 ขุดบ่อบาดาล ในพื้นที่ อ.เรณูนคร เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้ง

     เมื่อ 16 ก.พ. 61 มณฑลทหารบกที่ 210 จัดชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ร่วมกับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เรณูนคร และประชาชนในพื้นที่…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ ผบ.กกล.รส.จ.ร.อ. มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน…

ผบ.มทบ.22 จัดประชุมมอบนโยบาย วิทยากรทหารตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล

     ตามที่รัฐบาลได้จัดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยังยืน โดยได้กำหนดให้ทุกกระทรวง จัดวิทยากร ร่วมกันลงไปสร้างการรับรู้…

มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ในห้วงเดือน กรกฎาคม 2560

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 พ.อ.นราธิป จันทะแจ้ง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี…

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาอนุมัติให้ น.อ.สัญญา ประพันธ์ หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ม.…

เสธ.มทบ.210 ร่วมในพิธีเปิด การประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 เวลา 09.30 น.  พ.อ.สถาพร บุญชู เสธ.มทบ.210 ร่วมในพิธีเปิด …

Pin It on Pinterest