การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทภ.2

     ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ แม่ทัพภาคที่ 2 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ทางสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ระหว่าง คุณศิวาพร สุกปลั่ง (ท่านเก่า) กับ คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุม 1…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube