การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมชี้แนะแนวทางการฝึก เพื่อให้การฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชี้แนะแนวทางการฝึก เพื่อให้การฝึกซักซ้อม - แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชี้แจงแนวทางให้กับฝ่ายอำนวยการ อีกทั้งผู้ที่เข้ารับการฝึก มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการฝึกฯ ณ ห้องประชุม…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมการฝึกซักซ้อม - แผนป้องกันประเทศ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปิดงาน “พุทธประเพณี…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานปิดงาน "พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล" และอัญเชิญผ้าเอกเข้าสู่ศูนย์ปรัมพิธี ถวายผ้าไตรเอก ร่วมจุดประทีป…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงและสั่งการ…

      ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมาตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เตรียมการฝึกแผนป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ…

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายสรุปของหน่อยรอง (Biref Back) และการซักซ้อมการปฏิบัติประกอบภูมิประเทศจำลอง (Rock…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพน้อยที่ 2…

     กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ครบรอบปีที่ 31 โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรกำลังพล…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน นำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ…

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ในการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 ( Log ex 62…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube