ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงพระตาหนักทิพย์พิมาน ของ กองทัพภาคที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพระตาหนักทิพย์พิมาน ของ กองทัพภาคที่ ๒ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๓ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด โคกกรวดค้าไม้ โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงิน ๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวโหลด

620731-2

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube