ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา
และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก
ครั้งที่ ๗๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนจัดหาที่ ๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่
กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
………………………………………………………..

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนจัดหาที่ ๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ ๓, กรมทหารช่างที่ ๒, กองพันทหารช่างที่ 20๑ กรมทหารช่างที่ 2 และ กองพันทหารช่างที่ 20๒ กรมทหารช่างที่ 2 เป็นหน่วยดาเนินการ จานวน ๓๕๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖2 นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จากัด โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,487,214 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวโหลด

621126-2

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube