ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
………………………………………………………..

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) จานวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จากัด โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๓๘,๐๐๐ บาท (สามล้าน แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งปวง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Total Page Visits: 90 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

Thailand
ThailandLast Updated: Loading...
Confirmed Cases0
New Case0
Total Deaths0
New Deaths0
Total Recovered0
Active Cases0
in Critical0
Case/1M0
Deaths/1M0
Total Tests0
Tests/1M0

ติดตามสถานการณ์ทั่วโลก คลิ๊ก

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube