เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครางการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกกรวดค้าไม้โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ดาวโหลด

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้าง

 

Total Page Visits: 169 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube