ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านคำคา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

     ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านคำคา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่บริษัท ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔,๘๔๓,๑๗๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศผลผู้ชนะ บ.คำคา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube