ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง
ปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องนํ้า ห้อง
ส้วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใช้กำลังพลของหน่วย ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดำเนินการ) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และ
สิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอน
ทหาร และห้องนํ้า ห้องส้วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใช้กำลังพลของหน่วย ช.พัน.๖ พล.ร.๖
ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน

ดาวโหลด

ประกาศเชิญชวน ลง 6 ตค 63

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube