ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่
กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนจัดหาที่ ๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนจัดหาที่ ๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ให้กับ กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ ๓, กรมทหารช่างที่ ๒, กองพันทหารช่างที่ 20๑ กรมทหารช่างที่ 2 และ กองพันทหารช่างที่ 20๒ กรมทหารช่างที่ 2 ดาเนินการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,891,326 บาท (หกล้าน แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ดาวโหลด

621105-01

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube