ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตชั้นนายร้อย ๔๐ ครอบครัว พร้อมลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตชั้นนายร้อย ๔๐ ครอบครัว
พร้อมลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตชั้นนายร้อย ๔๐ ครอบครัว พร้อมลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) จำนวน ๔ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๖๕๓,๘๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference)
ดาวโหลด ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดปรกอบการจ้างก่อสร้างฯ (1)
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดปรกอบการจ้างก่อสร้างฯ (2)
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดปรกอบการจ้างก่อสร้างฯ (3) 

ลงประกาศ ทภ.2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube