ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference, TOR) ว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

๑. ความเป็นมา

     ปัจจุบันประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านภัยแล้ง ซึ่งทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรประสบปัญหาไม่สามารถหาน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและเพาะปลูกได้ มีผลทำให้เกิดการละทิ้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นพันธกิจของรัฐบาลที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่การจัดหาน้ำจากแหล่งภายนอกพื้นที่ไปช่วยเหลือ เป็นไปโดยยากและมีค่าใช้จ่ายสูง การพึ่งพาแหล่งน้ำผิวดินไม่อาจกระทำได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การใช้แหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่โดยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษา ซึ่งเกษตรกร ชุมชนในท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการเองได้จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำนี้ รัฐบาล จึงมีนโยบายขยายผล
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ชุมชนที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลด้วยอีกประการหนึ่ง

ดาวโหลด

ปร.4 ราคากลาง ติดตั้งระบบสูบนำพลังงานแสงอาทิตย์

TOR
ปร.4 ราคากลาง ติดตั้งระบบสูบนำพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube