ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์และ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 เส้นทาง ของกองทัพภาคที่ ๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๘๒๑,๒๙๗ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ดาวโหลด

ชิ้นส่วนซ่อม ช.พัน.6

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube