ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของกองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
ของกองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุง คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของกองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ หมายเลข ก.๐๑๕/๑๑ และ ก.๐๒๑/๑๑ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2561 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๐๐๓,๔๔๒ บาท ( สองล้านสามพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน )

ดาวโหลดประกาศ

63

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube