การเสนอความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ 60 – 64

การเสนอความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ 60 – 64

– Power point การประชุมหารือเพื่อทบทวนการเสนอความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในภาพรวมของ กห.
– แบบฟอร์มเสนอความต้องการพนักงานราชการศักภาพสูง
– คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559
– คำสั่ง กห 570-2548 ลง 29 ก.ค.48 กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube