สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในห้วงวันที่ ๙ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับวังสระปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เฝ้าส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Total Page Visits: 129 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

Pin It on Pinterest