แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

     วันนี้ (๑๘ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๓๐๐ น.) ตามดำริ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล จัดเวทีสาธารณะสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจการจัดทำสัญญาประชาคม รวมถึงชี้แจงผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล และ คสช.ที่ได้ดำเนินการแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่สอดคล้องกับความเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการรับฟังและบูรณาการความคิดเห็น เมื่อ ๑๔ ก.พ.- ๘ พ.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา รวมทั้งแถลง “ร่างสัญญาประชาคม” ซึ่งเป็นผลผลิต จากการรวบรวม บูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกับการทบทวนการศึกษาวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอต่อประชาชนผ่านเวทีสาธารณะในครั้งนี้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ จัดเวทีสาธารณะ การเสวนา “สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” มี พล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และ พล.ต.ชนาวุธ บุตรกินรี ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช./ทบ. และ พ.ต.หญิง นุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจร่วมการเสวนา จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ณ สโมสรร่วมเริงไชยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประเด็นสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะผ่านการเสวนาในครั้งนี้ คือการแถลงถึงขั้นตอน วิธีการจัดทำและเนื้อหาสาระของร่างสัญญาประชาคม รวมถึงกระบวนการการจัดทำความเห็นร่วม ที่ทุกเสียงของประชาชนทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหานั้น ล้วนแล้วแต่มีคุณค่ มีความสำคัญ และก่อประโยชน์อย่างยิ่ง ผลักดันให้รัฐบาล โดยหน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ในการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ ยังมีผู้แทนทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้ร่วมตอบข้อซักถามที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูล ความคืบหน้า รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่ผู้ข้าร่วมเสวนาได้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขข้อขัดข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนหน้านี้ รัฐบาล และ คสช.ได้ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ ๖๐ และมีบางส่วนกำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้นการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ ยังช่วยตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนที่ยังอาจไม่แล้วเสร็จ และได้นำข้อมูลไปส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อไปอีกด้วอขอบคุณทุกเสียงของประชาชน ทั้งนี้ประชาชนท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ

Total Page Visits: 259 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube