กองทัพภาคที่ 2 จัดอบรมสัมมนาศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

      พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมสัมมนา ศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในด้านต่าง ๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 ทำให้แผนการฝึกศึกษาทางทหาร และการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษา ทำให้ห้วงเวลาแผนงานต่างจากแผนประจำปี ทำให้การประสานการปฏิบัติมีข้อจำกัด กองทัพภาคที่ 2 เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 4 ศูนย์ฝึก และ 6 หน่วยฝึก ในการที่จะสานต่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หัวข้อการสัมมนาเช่น การพัฒนาการฝึกยุคใหม่,การใช้เครื่องมือในการสร้างการรับรู้, และรวมถึงโครงการ รด.Cyber ในการสร้าง การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันดลกออนไลน์ ซึ่งจะมีการอบรมสัมมนา ห้วงระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2563 นี้   ณ ห้องอบรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube