รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพนายทหารประทวน

พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพนายทหารประทวนประเภททหารกองหนุน ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ประจำปี 2563 ในห้วงวันที่ 10 – 23 สิงหาคม 2563 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก การบรรจุกำลังพล และแนวทางการฝึกทบทวนทหารกองหนุน และพัฒนาศักยภาพ นายทหารประทวนประเภททหารกองหนุน ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ โดยการปฏิบัติในท่าฝึกตามแบบฝึกพระราชทานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร แบบธรรมเนียมทหารและวินัยทหาร ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ

การฝึกครั้งนี้ ต้องการให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกได้มีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังพลภายในหน่วย อีกทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนร่วมงาน ได้เป็นอย่างดี ให้สำเร็จบรรลุภารกิจ จะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดี มีความกล้าหาญ เสียสละ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความทรหดอดทนเป็นเลิศ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube