พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2

     พลเอก ธรากร ธรรมวินทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ให้แก่ พลโท ธัญญา เกียรติสาร  ที่ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี 34 หมู่ธงประจำหน่วย และ 5 กองพันสวนสนาม และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ

     พลเอก ธรากร ธรรมวินทร กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารของชาติ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุด รวมทั้งเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งในชีวิตที่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำงานรับใช้ประเทศชาติ และดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ผมมีความมุ่งมั่นในการทำให้กองทัพภาคที่ 2 มีความมั่นคงเข้มแข็ง มีเอกภาพ สามารถยืนsหยัดอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นสถาบันหลักที่พร้อมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ตลอดจนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนในทุกๆ สถานการณ์

     และเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพากองทัพภาคที่ 2 ไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และกำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล กำลังพล ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต/มีความรักสามัคคี ภายใต้จิตสำนึกและอุดมการณ์ของความเป็นทหารอาชีพ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube