เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี กองทัพภาคที่ 2 โดย พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 จึงได้นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงและครอบครัวเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญครั้งนี้ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube