แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายกองทัพบกไทย เปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึก หนุมาน การ์เดียน (HANUMAN GUARDIAN) 2020

    เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายกองทัพบกไทย ร่วมด้วย พลตรี พีท จอห์นสัน รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานฝ่ายกองทัพบกสหรัฐฯ เปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึก หนุมาน การ์เดียน 2020 ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     กองทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบภารกิจโดยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกรบตามแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ระดับหน่วยกองพัน โดยมีระยะเวลาในการฝึก ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 18 พ.ค.63 ในพื้นที่ฝึกค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภารที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยและกำลังพล ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

     หนุมานการ์เดียนเป็นชื่อรหัสของการฝึกผสมระหว่างหน่วยของกองทัพบกไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มมาจากแนวคิดในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล รวมถึงประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาค

     การฝึกหนุมานการ์เดียนที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลในระดับกองพันลงมา ทั้งในด้านการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาภัยพิบัติ

     นับตั้งแต่การประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกหนุมานการ์เดียนนั้น กองทัพบกไทยและกองทัพสหรัฐฯ ได้มีการฝึกผสมระหว่างหน่วย ภายใต้รหัสหนุมานการ์เดียนมาแล้ว ๗ ครั้ง โดยหัวข้อการฝึกในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป

     ครั้งที่ ๑ ใช้รหัส หนุมานการ์เดียน 12 (HANUMAN GUARDIAN 12) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การทหารราบ ฝ่ายไทยจัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๔๒๘ นาย ส่วน ทบ.สหรัฐจัดกำลังจากหน่วย Washington Army National Guard และกองกำลังทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC)จำนวน ๑๑๘ นาย โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การฝึกปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการระดับกองพันในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
– การฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ
– การฝึกอบรมการช่วยชีวิตในการรบและการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากวัตถุระเบิด
– การฝึกอบรมการตระหนักรู้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
– การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและกู้ภัย
– การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
– การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน

     ครั้งที่ ๒ ใช้รหัส หนุมานการ์เดียน 13 (HANUMAN GUARDIAN 13) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การทหารราบ ศูนย์การทหารม้า และศูนย์การสุนัขทหาร ฝ่ายไทยจัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๔๖๗ นาย ส่วน ทบ.สหรัฐฯ จัดกำลังเข้าทำการฝึก ๑๑๘ นาย โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การฝึกปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการระดับกองพันในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
– การฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ
– การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ คือ
– ด้านการข่าว
– ด้านการค้นหาและกู้ภัย
– ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
– ด้านการช่าง
– ด้านทหารม้า ฝึกที่ศูนย์การทหารม้า
– ด้านการสุนัขทหาร ฝึกที่ศูนย์การสุนัขทหาร และศูนย์การทหารราบ
– การแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน

      ในปี ๒๕๕๗ ฝ่ายกองทัพบกสหรัฐฯ ได้ขอยกเลิกการฝึกที่ได้เตรียมการไว้ ด้วยเหตุผลจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย แต่ยังคงสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่บ้านหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการช่าง (ENCAP) จนแล้วเสร็จและดำเนินการส่งมอบให้ฝ่ายไทยในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

     ครั้งที่ ๓ ใช้รหัส หนุมานการ์เดียน 15 (HANUMAN GUARDIAN 15) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๑๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารม้า โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การฝึกปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการระดับกองพันในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
– การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ
– โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง
– การประชุมสัมมนาด้านการแพทย์
– การฝึกชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
– การฝึกค้นหาและช่วยชีวิต
– การแลกเปลี่ยนผู้ควบคุมสุนัขทหาร

ครั้งที่ ๔ ใช้รหัส หนุมานการ์เดียน 16 (HANUMAN GUARDIAN 16) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การทหารม้า ฝ่ายไทยจัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๗๔๘ นาย ส่วน ทบ.สหรัฐฯ จัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๔๒๙ นาย โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
– ความร่วมมือทางการแพทย์/การรักษาพยาบาล
– การค้นหาและกู้ภัย
– การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทหารม้าลาดตระเวน
– การฝึกสุนัขทหาร
– การต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
– การวางแผนการปฏิบัติการทางอากาศ
– การฝึกแลกเปลี่ยนเรื่องอากาศยานไร้นักบิน
– การสื่อสาร

ครั้งที่ ๕ ใช้รหัส หนุมานการ์เดียน 17 (HANUMAN GUARDIAN 17) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายไทยจัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๗๒๕ นาย ส่วน ทบ.สหรัฐฯ จัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๖๘๓ นาย โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การฝึกปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการระดับกองพันในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม
– การรักษาสันติภาพ
– การฝึกทางกลยุทธระดับกองร้อย
– การรบในสิ่งปลูกสร้าง
– การดำเนินกลยุทธประกอบการยิง
– การฝึกความร่วมมือด้านการแพทย์
– การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์
– การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
– การฝึกการรักษาพยาบาล
– การฝึกค้นหาและกู้ภัย
– การต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
– การฝึกวางแผนปฏิบัติการทางอากาศ

ครั้งที่ ๖ ใช้รหัส หนุมานการ์เดียน 18 (HANUMAN GUARDIAN 18) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๒๐ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารม้า ฝ่ายไทยจัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๔๓๐ นาย ส่วน ทบ.สหรัฐฯ จัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๑๘๗ นาย โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การฝึกปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการระดับกองพันในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
– การช่วยเหลือประชาชน
– การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ
– ยุทธวิธีหน่วยทหารขนาดเล็ก
– การปิดล้อมตรวจค้น
– การแทรกซึมเข้า/ออก ด้วยเชือกส่งลงแบบเร่งด่วน
– การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ
– การยิงปืนทำนองรบ
– การวางแผน และระเบียบการนำหน่วย
– การกระโดดร่มแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง
– การฝึกตามสถานการณ์ที่กำหนด

ครั้งที่ ๗ หนุมานการ์เดียน 19 (HANUMAN GUARDIAN 19) ดำเนินการฝึกเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายพิมานกลยุทธ์ และสนามฝึกทางยุทธวิธี พล.ร.๒ รอ. ฝ่ายไทยจัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๙๖๒ นาย ส่วน ทบ.สหรัฐฯ จัดกำลังเข้าทำการฝึกจำนวน ๒๓๘ นาย โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ

– การแสวงข้อตกลงใจทางทหารและการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการระดับกรมทหารราบยานเกราะ
– การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบยานเกราะ
– การต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
– การประสานการปฏิบัติทั้ง ๓ ส่วนของปืนใหญ่
– การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ
– การยิงปืนทำนองรบ
– การโจมตีส่งทางอากาศ
– ตำบลเพิ่มเติมกระสุนและเชื้อเพลิงส่วนหน้า
– ชุดผู้นำทางบิน
– การส่งกลับสายแพทย์
– การจัดตั้งโรงพยาบาลระดับ ๒

สำหรับในปี ๒๕๖๓ นี้ จะมีการฝึกผสมในรหัส หนุมานการ์เดียน 20 (HANUMAN GUARDIAN 20) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๘ ของการฝึกผสมหนุมานการ์เดียนระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทัพบก

Total Page Visits: 125 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube