เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

พล.ต.ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ต.หมื่นไวย อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี นายศิริพงษ์ คุณากรณ์พันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ให้การต้อนรับ, พร้อมคณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี, มีนักศีกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 450 คน, มีพระสงฆ์บรรยายธรรมะ และวิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิและหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี 60 และประชาธิปไตยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหน้าที่ของพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย กอ.รมน.ภาค 2 ได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ภาค ตอ./น. จำนวน 7 แห่ง เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ในห้วง 3-8 และ 11 ก.พ.63   เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube