แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดย กองพลพัฒนาที่ 2/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟื้นฟูบูรณะ และจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล และกองทัพบก ในการดูแลประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งมีจำนวน 15 ศูนย์ คลอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ได้ให้ หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 จัดเตรียมรถขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 2 คัน รถผลิตน้ำประปา จำนวน 1 คันและ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 98 คัน เข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้งในทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งการจากหน่วยเหนือ ซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ที่ผ่านมาได้จัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งที่มีอยู่ให้สามารถเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคของประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก และโครงการเพิ่มแหล่งน้ำ จำนวน 5โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด พื้นที่ได้รับประโยชน์ 6,360 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,728 ครัวเรือน การแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ จำนวน 4 จังหวัด รวมปริมาณ น้ำกว่า 723,000 ลิตร พร้อมโครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว ในปี 2561 ถึงปี 2562 กว่าจำนวน 337 แห่ง สำหรับแผนที่ติดตั้งในปี 2563 อีกจำนวน 555 แห่ง โดยความร่วมมือจากส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สโมสรไลออนส์, มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน, มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้รับการแบ่งมอบในการขุดเจาะ จำนวน 46 แห่งในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายหลังจากการตรวจความพร้อมได้มีการปล่อยขบวนรถขุดเจาะน้ำบาดาลลงพื้นที่ และจะเริ่มขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อแรกที่ บ้านโสกแสง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลทั้ง 46 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ยังคงติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

 

Total Page Visits: 150 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube