“Big Cleaning Day” พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     พันเอก นราธิป โพยนอก รองเสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันตรี นายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความร่วมมือ “Big Cleaning Day” พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หล