กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

     เมื่อ 5 สิงหาคม 2430 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหารหน้า นักเรียนแผนที่และส่วนที่เป็นทหารสก็อต (ทหารมหาดเล็กรุ่นเยาว์สำหรับแห่โสกันต์) เข้าด้วยกันและใช้ชื่อรวมว่า “คะเด็ตสกูล”(ภาษาอังกฤษ) โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์ และพระราชทานกำเนิดเป็น “โรงเรียนทหารสราญรมย์” จึงถือเป็นวันพระราชทานกำเนิด แหล่งผลิตนายทหารหลักให้แก่กองทัพบก

     สำหรับ “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2491 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบกว่า “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” เขียนเป็นอักษรโรมันว่า “Chulachomklao Royal Military Academy” เพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิด และได้ดำเนินกิจการเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติสืบมา

    กองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 132 ปี โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงประกอบพิธีสักการะพระบรมรูป ร.5 พิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Total Page Visits: 191 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube