รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธีและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน นำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธศาสนาสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

     วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

Total Page Visits: 136 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube