ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 2

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 2 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 2, พร้อมด้วย นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

     ทางคณะฯ ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้าง การจัด และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมถึงเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา ของ ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด ทั้ง 20 จังหวัด ที่สโมสรร่วมเริงไชย

     หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง บริเวณประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา ระยะทางกว่า 300 เมตร รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งลำตะคองเพื่อความสวยงาม

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 2 ได้จัดตั้งขึ้นตามผังการจัดพระราชทาน ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แนวทางพระราชทานในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาณ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

     ทั้งนี้ได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจิตอาสา เพื่อบรรลุความมุ่งหมายของงาน ตามพระบรมราโชบายอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งการบรรยายขยายผลสร้างจิตสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสา โดยเฉพาะจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสพปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยจากฤดูมรสุม มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

     ด้วยแนวทางพระราชทาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน บูรณาการกำลังจิตอาสาเข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

Total Page Visits: 196 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube