โครงการจ้างงาน ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่สามารถทำงานได้ ช่วยงานด้านธุรการ ระดับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กอ.รมน.จังหวัด

   จากปัญหาและอุปสรรคด้านกำลังพลที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงาน กอ.รมน.ภาค ๒ ไม่ต่อเนื่อง และอัตราไม่เพียงพอกับภารกิจของงาน พร้อมกับสนองนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ผู้มีพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานฯ เกิดขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่สามารถทำงานได้ มีความรู้ความสามารถเพื่อมาช่วยงานด้านธุรการ ระดับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่ธุรการ กอ.รมน.จังหวัด โดยมีงบประมาณจาก สถานประกอบการภาค เอกชน คือ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน ค่าตอบแทน โดยทำงานจ้างเหมาบริการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๓๖๘ บาท ปัจจุบันมีผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิน ๔๑ คน

Total Page Visits: 162 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube