แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล

     วันที่ 1 มีนาคม 2561 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล โดยมี พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

      โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด และความความก้าวหน้าของการโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการไปแล้ว 573 หมู่บ้าน คิดเป็น 23.74 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการและชุดวิทยากรระดับตำบลที่จัดโครงการในวันนี้ โดยได้เน้นถึงความสำคัญของโครงการว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube