กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหา

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  พล.ท.กฤต ผิวเงิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในการอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ การปลูกเห็ดและมะนาว การประมง การใช้โซลาเซลล์ การเลี้ยงไส้ดือน การเลี้ยงกบ การทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นการสร้างการรับรู้ และเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 110 คน โดยเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่สืบไป

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube