พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2

     กองทัพภาคที่ 2 มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ นำกำลัง 1 กองร้อย (ประมาณ 28 คน) เข้ามาปราบโจรผู้ร้ายในเมืองนครราชสีมา ใช้ชื่อว่า “กองทหารรักษาเมืองนครราชสีมา” ในปี พ.ศ.2435 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมกำลังและจัดวางรากฐานที่ตั้งหน่วยเป็นการถาวร เรียกว่า “กรมทหารราบที่ 5”

     ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับหน่วยเป็นกองทัพที่ 3 และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหน่วยมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (ค่ายสุรนารี) ในปี พ.ศ.2446 หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำลังตามสถานการณ์บ้านเมืองหลายครั้ง

     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2491 กองทัพบกได้จัดตั้งกองทัพที่ 2 ขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกองทัพบก ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 มีกองพลที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรง และตั้งกองพลที่ 6 เพิ่มขึ้นที่อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2500 กองทัพบกมีคำสั่งให้ยุบกองทัพที่ 2 และกองพลที่ 6 แปรสภาพเป็นภาคทหารบกที่ 2

     ต่อมาในปี พ.ศ.2501 กองทัพบกมีคำสั่งให้แปรสภาพ ภาคทหารบกที่ 2 เป็นกองทัพภาคที่ 2 มีอำนาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งส่วนกำลังรบและส่วนภูมิภาค ดังนั้น กองทัพภาคที่ 2 จึงถือเอาวันที่ 4 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2491 มีผลบังคับใช้

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 2 ได้ทุ่มเททรัพยากรของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กองทัพบก อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งด้านเตรียมความพร้อมของกองทัพ สำหรับการรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย การป้องกันอธิปไตย ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

     กองทัพภาคที่ 2 จะยังคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ เพื่อความสุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้ธำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!