มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

     มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ใน 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 3 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และให้จังหวัดส่งโครงงานที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคให้กับกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒/ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค

     ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่ กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 โทร 044-252090 หรือ 089-6621909

ดาวโหลด หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน/คู่มือโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน60

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!