มทภ.2 รับหนังสือร้องเรียนปัญหาการถือครองที่ดินซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่

     พลโท วิชัย แชจอหอ ผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้รับหนังสือร้องเรียน และจัดการประชุมการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับทราบ และตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาความเดือนร้อนจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จึงได้สั่งการให้ พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมคณะ ลงพื้นทีเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน “ไทยสามัคคี” และพบปะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐ ในพื้นที่หมู่บ้านไทยสามัคคี ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหาและตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!