สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์ ค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์ ค่ายพระยอดเมืองขวาง

ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์

1. ประกาศ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด